Privatlivspolitik.

Psykologklinikken v/ Aase Jeppesen

Cand. psych., klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykotraumatologi

Oddervej 34

8270 Højbjerg

CVR: 28998066

Ydernr: 769215

Tlf: 2888 0959

Mail: aase.jeppesen@mail.dk

Web: aasejeppesen.dk

Behandling af dine oplysninger

I forbindelse med behandling af dig er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine oplysninger.

Typer af oplysninger

Psykologklinikken v/Aase Jeppesen behandler følgende typer af oplysninger om dig, som er relevante for dig og din behandling:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

– Navn, adresse, evt. e-mailadresse, tlf. nr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger):

– Helbredsoplysninger.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger og sygehuse
 • Indberetning til kliniske databaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene beskrevet ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling indsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke får det først virkning fra tidspunktet, hvor dette sker.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er:

EG A/S (journalføring, afregning, lægebreve m.v.)

Danastar (sikker/krypteret mail)

Opbevaring og slettepolitik

Jeg har i henhold til journalføringsbekendtgørelsens $15 pligt til at opbevare dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder i forhold til min behandlinger af oplysninger om dig, herunder retten til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på.

Cookies

Denne hjemmeside benytter ikke cookies.

Psykolog Aase Jeppesen